Aktualności

Zostań jednym z nas!

« wróć

Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:
- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

Szczegółowe informacje na temat zasad prowadzonego naboru do służby w Policji znajdziecie w podanym linku:

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/39169,DOLACZ-DO-NAS-Zostan-POLICJANTEM.html