Najważniejszym zadaniem, przed którym stoi szkolnictwo wyższe, jest kształcenie na potrzeby rynku pracy absolwentów zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku oraz przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu – dzięki implementacji wyników prac naukowych i badawczo-rozwojowych – problemów społecznych o znacznej doniosłości. Zadaniem szkół wyższych jest także podejmowanie działań służących zmniejszaniu dysproporcji między studentami w wymiarze edukacyjnym, kulturalnym, ekonomicznym i obywatelskim, w czym uczestniczy Społeczna Akademia Nauk.
Misja Społecznej Akademii Nauk przyjęta została przez społeczność Uczelni i wyraża dążenie do ciągłego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich.

Społeczna Akademia Nauk jest społecznością jednoczącą: uczonych, studentów, pracowników administracji w duchu zaufania i szacunku, połączonych pasją dążenia do doskonałości oraz działających w służbie społecznej dla idei dobra i prawdy. Społeczna Akademia Nauk realizuje badania naukowe na światowym poziomie prowadzące do stworzenia szkół naukowych skupionych w szczególności wokół problematyki nauk o zarządzaniu oraz innych nauk ekonomicznych i społecznych. Społeczna Akademia Nauk realizuje badania naukowe, kształci studentów oraz monitoruje losy absolwentów, kierując się potrzebami rynku pracy oraz służy społeczności lokalnej poprzez dostarczanie usług edukacyjnych odznaczających się wysokim poziomem jakości kształcenia.

Społeczna Akademia Nauk koncentruje się na procesie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, w tym w zakresie efektów kształcenia oraz wartości aplikacyjnej prowadzonych badań naukowych.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią otwartą: podejmującą współpracę międzynarodową, wymianę studentów i pracowników oraz realizację międzynarodowych projektów naukowo-badawczych.

Misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni o uznanej pozycji w kraju i na świecie, którzy ukształtowali problematykę badawczą szkół naukowych oraz skupili grono współpracowników. Wyposażamy naszych studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, ale także rozwijamy w nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Wskazujemy na potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy skutecznością a wartościami ogólnoludzkimi, równowagi pomiędzy techno a humanum. Absolwent naszej Uczelni to nie tylko skuteczny rynkowo profesjonalista, ale człowiek w pełni wrażliwy na trudne i skomplikowane problemy współczesnego świata, otwarty i tolerancyjny, wspomagający swą wiedzą i doświadczeniem wszystkich tych, którzy mogą być jego partnerami. Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. Przedmiotem naszej troski jest również i to, aby studenci czuli się jak „u siebie”, aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy studentów w wiedzę, która umożliwi im zdobycie lepszych miejsc pracy oraz że zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Wielu z nich weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji gospodarki zarówno lokalnej, łódzkiej, jak i ogólnokrajowej. Podstawą takiego przekonania jest wysoka aktywność badawcza nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która przekazuje swoją wiedzę studentom.

 

Wizja rozwoju Uczelni

Wizja rozwoju Społecznej Akademii Nauk w Łodzi wyznacza kierunek dążeń i działań na najbliższą przyszłość, tj. lata 2017-2022 i dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania Uczelni. Stan pożądany w 2022 roku:

 1. Stabilna i mocna pozycja Uczelni w rankingu krajowego i zagranicznego szkolnictwa wyższego.
 2. Wysoka jakość wszystkich aspektów procesów kształcenia.
 3. Wykształcenie dbających o rozwój absolwentów poszukiwanych na krajowym
  i międzynarodowym rynku pracy.
 4. Indywidualizacja kształcenia uwzględniająca dążenia i oczekiwania studentów
  w zakresie osiągania profesjonalnych kompetencji.
 5. Zwiększenie liczby i rangi prowadzonych badań naukowych i projektów badawczych.
 6. Podniesienie motywacji, mobilności, otwartości na rozwój kadry naukowo-dydaktycznej.
 7. Umocnienie więzi z praktyką gospodarczą.
 8. Wysoki stopień umiędzynarodowienia Uczelni i procesu kształcenia.
 9. Adaptacja warunków lokalowych, architektonicznych i dydaktycznych do potrzeb kształcenia, w tym do specyficznych potrzeb osób zagrożonym defaworyzacją społeczną i zawodową z uwzględnieniem studentów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
 10. Poprawienie efektywności zarządzanie zasobami Uczelni oraz stabilności finansowania.
 11. Utworzone nowe kierunki studiów i uzyskane kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w obszarach wiedzy, dziedzinach i dyscyplinach naukowych reprezentowanych na Uczelni.

 

Cele strategiczne na lata 2017-2022

Zgodnie z misją, propagowanymi wartościami oraz wizją przyszłości, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi swoje wysiłki koncentruje na rozwoju czterech obszarów: kształceniu, działalności naukowo-badawczej, kreowaniu dobrych relacji z otoczeniem oraz kształtowaniu przyjaznego środowiska akademickiego. Każdy z tych obszarów wiąże się
z istotnymi wyzwaniami, jakie stawia przed Uczelnią współczesny świat. A nieuchronność procesów globalizacji, obejmujących swym zasięgiem gospodarkę, kulturę i naukę, skłania do wyznaczenia, jako priorytetowe na lata 2017–2022, następujących celów strategicznych:

 1. Doskonalenie jakości kształcenia oraz oferty edukacyjnej.
 2. Upraktycznienie procesu kształcenia jako szansa na lepsze dostosowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb polskiego i międzynarodowego rynku pracy.
 3. Umiędzynarodowienie i mobilność kadry naukowo-dydaktycznej i studentów jako podstawa profesjonalnego przygotowania studentów do funkcjonowania w globalnej społeczności oraz wysokiego międzynarodowego poziomu działalności naukowo-badawczej.
 4. Zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry naukowo-dydaktycznej, w tym poprzez rozwijanie jej działalności naukowo-badawczej.
 5. Rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako forma popularyzacji
  i komercjalizacji badań naukowych oraz aktywizacji praktyków w procesie kształcenia.
 6. Kształtowanie przyjaznego środowiska akademickiego, w tym tworzenie studentom niepełnosprawnym i innym defaworyzowanym gospodarczo i społecznie warunków równego współuczestniczenia w procesie kształcenia.
 7. Poprawa efektywności zarządzania i finansowania jako gwarancji stabilnego funkcjonowania Uczelni.
 8. Umacnianie pozytywnego wizerunku Uczelni jako innowacyjnej, otwartej
  na otoczenie, wiarygodnej na arenie międzynarodowej Uczelni przedsiębiorczej – przyjaznej dla studentów i pracowników, kształcącej profesjonalistów na miarę potrzeb XXI wieku, dbającej o jakość procesu kształcenia oraz rozwój badań naukowych.

Powyższe cele strategiczne Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących zadań:

 1. W obszarze doskonalenia jakości kształcenia i oferty edukacyjnej:
 • przekazywanie najnowszej wiedzy w zakresie wykładanych dyscyplin naukowych oraz wiedzy ogólnoakademickiej,
 • kształtowanie umiejętności zwiększających szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie i wyposażenie studentów w niezbędne kompetencje zawodowe w oparciu
  o przewidywany rozwój w danym obszarze i związane z tym potrzeby społeczne
  i gospodarcze,
 • indywidualizacja kształcenia tworząca warunki dla rozwoju najzdolniejszych
  i ambitnych studentów, uwzględniająca oczekiwania różnych grup studentów
  w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych,
 • kształtowanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy,
 • utrwalanie działań wzmacniających świadomość studentów konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i kształcenia się przez całe życie,
 • wyposażanie w wiedzę i umiejętności korzystania z nowoczesnych technik, w tym najnowszych technologii informacyjnych pozwalających na świadome i sprawne funkcjonowanie w złożonym świecie,
 • kształtowanie umiejętności współpracy oraz umiejętności kierowania pracą zespołową,
 • rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości studentów,
 • kształtowanie etycznych i zaangażowanych postaw obywatelskich,
 • promowanie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę, dyskurs publiczny
  i komunikację społeczną,
 • budzenie wrażliwości na środowisko naturalne i globalną problematykę zrównoważonego rozwoju,
 • wzrost skuteczności wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia
  i budowanie kultury jakości z poszanowaniem wartości akademickich.
 1. W obszarze upraktycznienia procesu kształcenia:
 • stwarzanie studentom warunków do zdobycia niezbędnej praktyki związanej z ich kierunkiem kształcenia i certyfikowania umiejętności,
 • zwiększenie udziału zajęć praktycznych prowadzonych przez doświadczonych praktyków,
 • zapewnienie różnorodności form przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności oraz zwiększenie udziału zajęć z wykorzystaniem technik informatycznych,
 • organizacja praktyk studenckich i staży zawodowych,
 • systematyczne monitorowanie oczekiwań pracodawców,
 • mobilizowanie studentów do rozwijania umiejętności praktycznych i samokształcenia,
 • wspieranie studentów w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej i jej zarządzaniu,
 • zwiększanie udziału praktyków w procesie dydaktycznym oraz w procesie tworzenia
  i doskonalenia programów kształcenia,
 • budowanie więzi z absolwentami Uczelni w celu doskonalenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy.
 1. W obszarze umiędzynarodowienia i mobilności studentów oraz kadry naukowo- dydaktycznej:
 • prowadzenie aktywnej polityki zatrudniania, zmierzającej do zwiększania wśród kadry naukowo – dydaktycznej udziału kompetentnych, mobilnych i otwartych na świat nauczycieli akademickich, legitymujących się doświadczeniem badawczym
  i stopniami naukowymi z silnych ośrodków krajowych i zagranicznych,
 • popularyzowanie i promowanie możliwości realizacji części programu studiów
  w innej niż macierzysta uczelni krajowej lub zagranicznej oraz odbywaniu praktyk zawodowych podczas studiów,
 • zwiększenie elastyczności w organizacji toku studiów dla studentów z zagranicy,
  z możliwością realizacji pełnego programu studiów w Społecznej Akademii Nauk
  w Łodzi lub studiowania wybranych przedmiotów, także z wykorzystaniem Internetu,
 • wprowadzanie i usprawnianie programów współpracy międzynarodowej w obszarach kształcenia, nauki oraz współpracy z otoczeniem,
 • poszukiwanie uczelni partnerskich w zakresie kształcenia i badań naukowych w celu wymiany doświadczeń w realizacji założonych z strategii celów.
 1. W obszarze zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry naukowo-dydaktycznej (w tym poprzez rozwijanie jej działalności naukowo-badawczej):
 • rozwój szkół naukowych koncentrujących się na problematyce nauk społecznych, humanistycznych, technicznych i medycznych skupiających grono doświadczonych
  i młodych uczonych współpracujących ze sobą w tym obszarze,
 • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych,
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych na świecie, popularyzowanie nauki
  i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy,
 • motywowanie kadry do prowadzenia badań rozwojowych i komercjalizacji wiedzy utrwalających więzi między światem akademickim a otoczeniem gospodarczym,
 • rozwijanie działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe i prace rozwojowe, publikowanie ich wyników,
  a także finansowanie konferencji,
 • intensyfikacja działań prowadzących do zwiększenia udziału prac prowadzących
  do uzyskiwania stopni naukowych (doktoratów i habilitacji) kadry akademickiej,
 • publikowanie wyników pracy badawczej kadry akademickiej Uczelni
  w renomowanych czasopismach naukowych, uczelnianych, pozauczelnianych
  i w czasopismach zagranicznych,
 • zwiększenie wsparcia udzielanego pracownikom Uczelni w staraniach dotyczących prezentowania wyników ich pracy badawczej na forum publicznym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym,
 • rozwijanie współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi i badawczymi
  w regionie, w kraju i za granicą,
 • stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju naukowego i doskonalenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich poprzez zapewnienie możliwości współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi
  i akademickimi, odbywania staży i szkoleń, wspólnych projektów naukowych, itd.
 • wspieranie badań naukowych o wysokim potencjale wdrożeniowym.
 1. W obszarze rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym:
 • dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • wspomaganie transferu wyników badań do praktyki społecznej i gospodarczej, zwłaszcza tych realizowanych w ramach szkół naukowych i instytutów badawczych oraz komercjalizacji osiągnięć badawczych,
 • angażowanie zespołów naukowych w praktykę społeczną i gospodarczą oraz promowanie dwukierunkowego przepływu innowacji,
 • aktywna współpraca z pracodawcami, oparta na analizie i identyfikacji bieżących potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych oczekiwanych na danych stanowiskach pracy,
 • konsultacje z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie kompetencji posiadanych przez absolwentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
 • współtworzenie i doskonalenie programów kształcenia we współpracy z partnerami biznesowymi i innymi podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
 • rozwijanie współpracy z absolwentami Uczelni zarówno w zakresie kształcenia jak
  i  komercjalizacji badań naukowych, 
 • zwiększanie udziału praktyków w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych,
 • wspomaganie wiedzą ekspercką przedsiębiorstw, władz samorządowych
  i administracji publicznej,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej,
 • przyczynianie się do rozwoju regionu i modernizacji gospodarki oraz realne włączanie się w inicjatywy dotyczące rozwoju regionu, modernizacji gospodarki, podnoszenia jakości usług różnych sektorów gospodarki i jednostek samorządu terytorialnego.
 1. W obszarze kształtowania przyjaznego środowiska akademickiego:
 • wprowadzenie mechanizmów skutecznie wspierających zwiększanie się liczby studentów ze środowisk defaworyzowanych, w tym środowisk oddalonych
  od wielkich ośrodków miejskich,
 • tworzenie programów kształcenia organizacyjnie i realizacyjnie dostosowanych
  do wymogu zapewnienia równego dostępu dla osób z różnych środowisk społecznych,
 • zwiększenie elastyczności w organizacji toku studiów, formach egzaminowania oraz sposobach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego,
 • tworzenie studentom niepełnosprawnym warunków równego współuczestniczenia
  w procesie kształcenia (w tym dalsza likwidacja barier architektonicznych, zakup sprzętu, specjalistycznego oprogramowania czy literatury specjalistycznej
  i naukowej, wspomagających edukację osób z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi),
 • podnoszenie wśród studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych
  i administracyjnych Uczelni, świadomości związanej z potrzebami wynikającymi
  z niepełnosprawności i obecnością osób niepełnosprawnych,
 • budowanie relacji między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Wydziału oraz studentami opartymi na wzajemnym szacunku, zrozumieniu
  i otwartości,
 • realizowanie na Wydziale polityki prostudenckiej poprzez m.in. indywidualne podejście do potrzeb, umiejętności, zainteresowań i oczekiwań każdego studenta,
 • stwarzanie studentom korzystnych warunków do realizowania programu kształcenia oraz samodzielnego uczenia się,
 • zapewnienie pracownikom akademickim i administracyjnym możliwości rozwoju zawodowego,
 • stwarzanie studentom odpowiednich warunków do rozwijania się w wybranym przez siebie kierunku, rozwijania własnych pasji i zainteresowań oraz podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw wykraczających poza program kształcenia (wolontariaty, przynależność do kół naukowych, uczestnictwo w konferencjach, seminariach nieobjętych obowiązkowym programem kształcenia, itd.).
 1. W obszarze poprawy efektywności zarządzania i finansowania:
 • zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych (dydaktyczno-naukowych i administracyjnych), lokalowych i finansowych Uczelni,
 • uproszczenie i wirtualizacja obowiązujących procedur,
 • systematyczna kontrola i optymalizacja kosztów działania w dostosowaniu się
  do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych i postępu nauki.
 1. W obszarze umacniania pozytywnego wizerunku Uczelni:
 • tworzenie kultury jakości kształcenia integrującej poszanowanie wartości akademickich i przedsiębiorczy model funkcjonowania Uczelni,
 • rozwijanie innowacyjnych kierunków kształcenia,
 • orientacja na studenta w polityce jakości,
 • dostosowywanie kształcenia i badań do potrzeb rynku pracy i społeczności lokalnej,
 • prowadzenie badań aplikacyjnych na wysokim poziomie,
 • dobór kadry mającej wysokie kwalifikacje i dążącej do rozwoju naukowego
  na międzynarodowym poziomie,
 • zapewnienie bardzo dobrych warunków studiowania i pracy,
 • zapewnienie wysokiego stopnia umiędzynarodowienia Uczelni,
 • osiągnięcie wysokiej pozycji wśród uczelni polskich, a także poza granicami kraju.