Praktyki Studenckie

Praktyki Studenckie

Zasady zaliczenia praktyk ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE I STOPNIA

Zasady odbywania i zaliczania praktyk określają regulaminy praktyk na danym kierunku kształcenia. Przed przystąpieniem do realizacji praktyk, należy zawnioskować
o przygotowanie:

  • umowy o realizację praktyk;
  • porozumienia o realizację praktyk pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a instytucją, w której praktyki będą odbywane.

W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do Dziekanatu lub przesłać  na adres mailowy: administracja: sieradz@san.edu.pl / zarządzanie na adres zdunskawola@san.edu.pl Wniosek o wydanie dokumentów do odbycia praktyk.

Po upływie 14 dni dwa egzemplarze umowy oraz porozumienia, podpisane przez Dziekana Filii Społecznej Akademii Nauk, będą gotowe do odbioru. Jeden komplet dokumentów należy zwrócić do Dziekanatu po uzyskaniu podpisu osoby reprezentującej drugą stronę umowy.

Dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest dzienniczek praktyk. Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć dzienniczek do Dziekanatu Filii .

Osoby, zaliczające praktyki studenckie na podstawie działalności zawodowej powinny do wypełnionego Wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę lub innej działalności dołączyć:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem okresu zatrudnienia wraz z charakterystyką instytucji oraz zajmowanego stanowiska i zakresem pełnionych obowiązków, potwierdzone przez pracodawcę. Dokumenty te należy przedłożyć koordynatorowi praktyk na danym kierunku, a po zatwierdzeniu zaliczenia dostarczyć do Dziekanatu Filii.
  • Przy posiadaniu własnej działalności gospodarczej prosimy o przedłożenie w dziekanacie wydruku z CEiDG.

 

Zaliczenie praktyk na kierunku Administracja odbywa się na semestrze IV, V i VI dlatego też Studenci  zobowiązani są  do podjęcia kroków w tej sprawie aby uzyskać wpis na kolejny semestr od Koordynatora praktyk.

Praktyki można odbywać max w 2 instytucjach.

Zaliczenie praktyk na kierunku Zarządzanie odbywa się na semestrze III, IV, V i VI w zależności od roku rozpoczęcia studiów, dlatego też Studenci zobowiązani są do podjęcia kroków w tej sprawie aby uzyskać wpis na kolejny semestr od Koordynatora praktyk.

Uwaga!

Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę lub innej działalności jest możliwe tylko i wyłącznie jeśli praca lub wskazana we wniosku działalność ściśle wiąże się z profilem studiów!  

 

 

Zarządzanie

Rekrutacja w roku:

2020/2021 - sem. IV, V, VI. Liczba godzin 750

2019/2020 - sem. III, IV, V. Liczba godzin 450

2018/2019 - sem. III, V. Liczba godzin 300