Koło Naukowe

Koło Naukowe

Celami Koła Naukowego jest:

 • zdobywanie praktycznej umiejętności wykorzystania reguł i trendów rządzących rynkiem pracy oraz mechanizmów działania gospodarki na rynku lokalnym,
 • poznanie autentycznych materiałów pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej,
 • kształtowanie aktywnych postaw i pobudzanie aspiracji społecznych,
 • rozwijanie wiedzy w obszarze istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • kształtowanie postaw aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i politycznym kraju oraz regionu,
 • wzbudzenie zainteresowania pracodawców absolwentami naszej uczelni na rynku pracy,
 • poszerzenie wiedzy i zainteresowań dotyczących problemów ekonomicznych współczesnej Polski i świata,
 • rozwijanie człowieka przedsiębiorczego.

Do zadań Koła naukowego należy:

 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami,
 • promowanie Uczelni,
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydział w Bełchatowie,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.

Uczestnikom oferujemy:

 • udział w wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością i rynkiem pracy;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego;
 • organizowanie „wycieczek dydaktycznych” do przedsiębiorstw;
 • organizowanie akcji propagującej zachowania przedsiębiorcze wśród studentów oraz młodzieży szkół średnich;
 • udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła;
 • certyfikat uczestnictwa;
 • dodatkowe punkty do średniej ocen czyli większe szanse na stypendium naukowe.

Opiekunem Koła Naukowego Przedsiębiorczości Regionalnej jest:

dr Michał Tumielewicz - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, wieloletni pracownik administracji państwowej, zastępca komendanta Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych, czynny praktyk w sferze logistyki, autor licznych publikacji w dziedzinie administracji publicznej i bezpieczeństwa, praktyk w zakresie infrastruktury krytycznej państwa, ekonomii instytucjonalnej oraz sprawności podmiotów publicznych

Konakt: mtumielewicz@san.edu.pl

Nasze wydarzenia m.in. to: