Studia MBA

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia MBA realizowane są przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości oraz przy współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933).

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu. Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej.

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. W okresie nadzwyczajnym, gdy realizacja zajęć w trybie niestacjonarnym w siedzibie Uczelni nie jest możliwa, program będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy. Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Opinie Absolwentów

Kierunki

Executive MBA
Program studiów Executive MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami działającymi w sferze usług, handlu i produkcji. Nakierowany jest na zarządzanie z użyciem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

 

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2021, poz. 1933).

 

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu. Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej.

 

Moduły tematyczne:

Organizacja i forma zajęć:

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 300.
W zależności od liczby chętnych zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Przykładowe treści kształcenia: 

 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi
 • Organizacja sprzedaży w Internecie
 • Marketing sieciowy
 • Biznes a social media
 • Nowoczesne źródła finansowania biznesu
 • Rachunkowość menadżerska
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • CSR
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych, zarządów i dyrektorów finansowych
 • Globalizacja produkcji
 • Wiodące branże produkcyjne
 • Odnawialne źródła energii
 • HRM
 • Leadership
 • Psychologia zarządzania
 • Międzymodułowe konsultacje projektowe

Wybrani wykładowcy-praktycy:

Kadrę programu eMBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: zarządzanie publiczne oraz organizację instytucji szkolnictwa wyższego, krytyczny nurt zarządzania, epistemologię oraz metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, marketing, jak również zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Wykłada na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Clark University oraz w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje się również, od wielu lat, w biznesie. Piastuje funkcję Prezesa Zarządu Public Consulting Group Polska, będącej częścią międzynarodowej korporacji PCG.

dr Łukasz Prysiński - psycholog, menedżer, dyrektor eMBA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, menedżer Clark University w Polsce, dyrektor biura związku pracodawców, członek rad nadzorczych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

dr n. ekon. Mariusz Nyk - nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze ekonomii menadżerskiej, absolwent ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego (studia magisterskie ukończone w 2002 roku, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 2011rok). Stypendysta Uniwersytet fur Philips w Marburgu (2006r), Uniwersytetu w Giessne (2016, 2018) Na co dzień praktyk gospodarczy, optymalizacja procesów gospodarczych w sektorze MŚP, biegły sądowy w zakresie spraw gospodarczych (Sąd Okręgowy w Łodzi kadencja 2015-2020, obecnie biegły ad hoc), ławnik w Sądzie Rejonowym w Brzezinach  (kadencja 2020-2023), wiceprzewodniczący rad nadzorczych spółek kapitałowych od 2017 roku (nadal), dyrektor jednostki budżetowej. Przedmiot zainteresowań naukowych i dydaktycznych skupia się wokół zagadnień efektywności procesów gospodarczych , analizy i oceny skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu, makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, polityka wynagradzania pracowników, obciążenia podatkowe i "parapodatkowe" przedsiębiorstw, upadłość przedsiębiorstw - przesłanki ekonomiczne, procedowanie. 

dr Artur Niedźwiecki - radca prawny (ŁD-2077) i menedżer związany zawodowo od ponad 15 lat z instytucjami finansowymi. Wykładowca akademicki w zakresie m.in. ładu korporacyjnego, systemu podatkowego, zarządzania mieniem państwowym, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród jego zainteresowań zawodowych wyróżnić można prawo handlowe, prawo cywilne, prawo medyczne, prawo zamówień publicznych oraz prawo pracy.

dr Błażej Mielczarek – absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Ukończone studia podyplomowe o specjalności: zarządzanie produkcją. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywności PŁ. Od 2005 r. pracownik BKPPT Sp. z o.o., obecnie Dyrektor Pionu Rozwoju, Doradztwa, Transferu Technologii i Inkubatora Technologicznego, Pełnomocnik ds. Jakości. Kieruje zespołem pracowników, świadczy usługi doradczo– szkoleniowe dla przedsiębiorców, samorządów, osób chcących otworzyć działalność gospodarczą, uczelni (m.in. w zakresie pozyskiwania zewnętrznego - opracowania wniosku o dofinansowanie, audytu technologicznego w zakresie wdrożenia innowacji w firmie, opracowania założeń do wdrożenia innowacji procesowych w firmie), prowadzi działania związane z prowadzeniem Funduszu Kapitałowego BKPPT, planuje rozwój relacji z inwestorami. Jest przewodniczącym jak i członkiem Rad Nadzorczych w pięciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

mgr inż. Julian Malakadoktorant w dyscyplinie inżynieria mechaniczna ze stażem naukowym w Polsce i w Niemczech; prowadzący zajęcia na studiach MBA, podyplomowych lub dziennych w Politechnice Śląskiej, Wyższej Szkole Bankowej, Uczelni Łazarskiego; trener centrum szkoleń inżynierskich EMT-Systems; audytor i trener audytorów ADMA (ADvanced MAnufacturing) z certyfikatami agencji Agoria, autor i redaktor merytoryczny opracowań publikowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP); prelegent podczas wydarzeń konferencyjnych i medialnych dot. rozwoju przemysłu o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym organizowanych m.in. przez FPPP, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE), fundacje, izby, parki, centra i inne jednostki działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; współtwórca (w zakresie koncepcji i zawartości merytorycznej) interaktywnych narzędzi wsparcia przedsiębiorców FPPP; autor publikacji i prelegent konferencji naukowych w obszarach technicznych; autor publikacji popularnonaukowych dot. zagadnień przemysłowych; pracownik zakładów przemysłowych.

Justyna Kurek - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo, administracja i ekonomia, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Kieruje pracami założonej przez siebie Kancelarii Radcy Prawnego oraz działu prawnego w spółce prawa handlowego. Od blisko 10 lat prowadzi kompleksową obsługę prawną szczególnie podmiotów z branży IT, retail, finansowej, farmaceutycznej oraz budowlanej, sprawując nadzór korporacyjny nad procesami, przebiegającymi w spółkach prawa handlowego i wdrażając procedury compliance. Radca prawny Justyna Kurek posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi organów korporacyjnych spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na głównym parkiecie GPW (w tym nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie raportowania) oraz spółek z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa. Pani Justyna Kurek posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywana i przeprowadzania wieloaspektowych transakcji finansowych, w tym również z udziałem funduszy inwestycyjnych, obejmujących również restrukturyzację zobowiązań, jak również sprzedaż przedsiębiorstw. Radca prawny Justyna Kurek jest członkiem rad nadzorczych, w tym szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, pełniąc w nich funkcję przewodniczącej.

Łukasz Kubiak - Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stosunków Międzynarodowych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zarządzania Zasobami Pracy. Od 2006 roku pracuje w ManpowerGroup, na stanowiskach: Branch Manager, Senior Manager ds. Kluczowych Projektów, Manager ds. Zaawansowanych Rozwiązań oraz Program Manager. Entuzjasta rozwiązań optymalizacyjnych w strukturach organizacyjnych oraz idei społecznej użyteczności biznesu   (CSR). Przekonany o sile i możliwościach ery człowieka nakierowanej na pracowników, której głównym kapitałem jest talent, zaświadcza, ze zrównoważony postęp, to dopiero początek sukcesu. Największą jego pasją jest rodzina i możliwości rozwoju, a energię do tego zapewnia mu koszykówka i akcje społeczne pod hasłem Mocni Razem. Ze słów Henrego Forda uczynił swoje motto życiowe : "Jeżeli robimy tylko, to co już potrafimy, na zawsze zostaniemy, tylko tym, Kim jesteśmy."

Hubert Adamczyk - Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Związany z Platformą Przemysłu Przyszłości (instytucją rządową odpowiedzialną za wspieranie procesów związanych z transformacją cyfrową gospodarki) na stanowisku Dyrektora Marketingu. Odpowiada między innymi za marketing całej organizacji oraz komunikację zewnętrzną oraz wewnętrzną. W pracy realizuje ponadto zadania z zakresu stosunków międzynarodowych, jak i współpracy regionalnej. Wcześniej doradca w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pełnił także funkcję rzecznika prasowego oraz eksperta w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaangażowany w liczne samorządowe projekty społeczne i konsultacyjne. Autor kampanii wizerunkowych i reklamowych o zasięgu ogólnopolskim.

Marek Skomorowski - Head of (Senior Manager) Business Unit C2C & Allegro Lokalnie, gdzie odpowiada za rozwój segmentu sprzedaży nieprofesjonalnej i ogłoszeń na platrofmie Allegro, włączając w to działania komercyjne, rozwój platformy, zarządzanie marką oraz technologią. W przeszłości CRM & Customer Insights Manager w AmRest, konsultant strategiczny w Bain & Co., project manager w mBanku i Syniverse Technologies w Chicago. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz programu MBA na Kellogg School of Management. 

Dariusz Nowak - doświadczony psycholog i pedagog, wieloletni kurator sądowy, coach, trener, mediator, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi i nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu i SAN w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, opiekuńczej i coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu mediacji, komunikacji, zagadnień z obszaru pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej. Autor innowacyjnego projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Starosty Zgierskiego oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu komunikacji, terapii uzależnień, pracy z dzieckiem ze SPE czy metod behawioralnych w pracy. Uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych, projektów unijnych, w tym w obszarze wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół polskich.

The Master of Property Management MBA

Program studiów The Master of Property Management MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami komercyjnymi i publicznymi działającymi w sferze tkanki miejskiej. Nakierowany jest na zarządzanie makrostrukturą z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych w gospodarowaniu makro zasobami własnymi, powiązanymi i zależnymi.

Studia te są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje koordynatorów, kierujących na wyższych szczeblach organizacji specjalizujących się w zarzadzaniu nieruchomościami (traktowanymi szeroko, nie tylko jako bezpośredni związek z obiektami budowlanymi), zasiadać w radach nadzorczych takich organizacji, koordynować i kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego zarzadzania nieruchomościami. Celem programu jest wyposażenie osób z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej związanej z rynkiem nieruchomości, dostarczenie narzędzi do koordynacji ich działań w zakresie rozproszonej struktury własnej, współdziałania z jednostkami powiązanymi, zależnymi i/lub współpracującymi w realizacji misji podmiotu wiodącego (outsourcing).

 Moduły tematyczne:

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 300.

W okresie nadzwyczajnym, gdy realizacja zajęć w trybie niestacjonarnym w siedzibie Uczelni nie jest możliwa, program będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Przykładowe treści kształcenia:

 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Podstawy planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i transportu
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Zarządzanie zasobami w warunkach niedoboru i kryzysu
 • Nowe narzędzia inwestowania na rynku nieruchomości
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi (PPP)
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Odpowiedzialność prawna członków Rad Nadzorczych, Zarządów i Dyrektorów Finansowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem oraz ryzkiem ubezpieczeniowym mieszkań na wynajem
 • Organizacja centrum dowodzenia zasobami
 • Zarządzanie przez wartość w teorii zarządzania. Przedstawienie idei tego zarządzania,
 • Gospodarka publiczna, a social media
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • Zarządzanie publiczne, zarządzanie mieniem publicznym
 • Odnawialne źródła energii
 • Ekosystem Innowacji (PPP)
 • Strategia rozwoju gminy
 • Leadership
 • HRM
 • CSR
 • Socjologia i psychologia zarządzania

Wykładowcy-praktycy

Kadrę programu eMBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

To m.in.:

 

dr Marek Foriasz– doktor nauk społecznych– nauk o polityce, nauczyciel akademicki, audytor wewnętrzny II stopnia, menedżer. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył: studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, na kierunku: „Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji”, studia organizowane były pod patronatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej i wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymał certyfikat Instytutu uzyskując tytuł Audytora Wewnętrznego II Stopnia i wpisany został na krajową listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku „Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi”, studium menedżerskiego dla kadr kierowniczych, zorganizowanym przez Wrocławską Szkołę Zarządzania "OTREK" i Saksońską Szkołę Zarządzania "Eduplan – Dresden" i studium menedżerskie w zakresie finansów dla menedżerów nie finansistów zorganizowanym przez Wrocławską Szkołę Zarządzania "OTREK" i International Resqurs Development United Kingdom – Warsztaty. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. Zarządzania Nieruchomościami w okresie od 2000 – do 2013 roku. Posiada uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wykładowca przedmiotów m.in. związanych z gospodarką nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, organizacji i zarzadzania, analiz i projektów organizacyjnych, na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, członek Rady Naukowej Polsko – Ukraińskiego Instytutu Badawczego Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Prowadzi własną firmę związaną z doradztwem w zakresie projektów inwestycyjnych w obrębie gospodarowania nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.      

Ze słów Henrego Forda uczynił swoje motto życiowe: "Jeżeli robimy tylko, to co już potrafimy, na zawsze zostaniemy, tylko tym, Kim jesteśmy."

prof. zwycz. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak- Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik stadium podyplomowego “Rynek Nieruchomości– Wycena na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym” UŁ. Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy przy Ministrze Infrastruktury w latach 2005-2009. Członek Podkomisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego przy Ministrze Infrastruktury. Przewodnicząca Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członek Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Przewodnicząca Kapituły Medalu „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO” (wyróżniona złotym medalem). Kierowała i współdziałała w diagnozach gospodarowania nieruchomościami na szczeblu gminy Łódź, oraz przy opracowaniu strategii mieszkaniowej również dla gminy Łódź, autorka ekspertyz i opinii przygotowanych dla Ministerstwa Infrastruktury. Opracowała standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych „Wartość rynkowa jako podstawa wyceny”, „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”, oraz opracowała warunki mieszkaniowe dla potrzeb przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łódź.

Grażyna Białopiotrowicz- Ekspert w budowaniu marki osobistej w biznesie i polityce. Prowadzi zajęcia od blisko 20 lat. Specjalizuje się w psychologii biznesu, czyli psychologii sprzedaży, negocjacji, kierowania zespołem, motywowania pracowników, obsługi klienta- szczególnie w psychologii rozmowy w sytuacji napięcia stresu zawodowego. Wiedzę i doświadczenie na ten temat opisała w książce, opracowanej wspólnie z Marzeną Rogalską, "Być kobietą biznesu. Kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, kreowanie własnego wizerunku". Jest osobistym doradcą osób publicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zawarła w książce "Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce". Prowadzi szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Wiedzę i doświadczenie opisała w książkach: "Psychologia sprzedaży nieruchomości" oraz "Psychologia w pracy zarządcy nieruchomości". Współpracuje jako wykładowca studiów podyplomowych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska - Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, obsługuje m.in. zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki zarządzające gminnym mieniem komunalnym. Jest ekspertem z zakresu umów, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji.                                                                 

Wdraża procedury prawne w wielu przedsiębiorstwach. Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu przedsiębiorstwach oraz podmiotach publicznych. Jest mediatorem. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm, przedsiębiorców oraz jest wykładową na Uczelniach Wyższych.

 

Janusz Janiszewski- pełnił obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od lipca 2018 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat był kontrolerem ruchu lotniczego, a od roku 2015 pełnił funkcję Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAŻP.- zarządzanie strategiczne budynkami.

Sebastian Lorenc- Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczny, przedsiębiorca (pracował w branży zajmującej się nieruchomościami). Od 2001 roku radny osiedla Oporów, w tym czasie sprawował funkcję przewodniczącego Rady Osiedla oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla. Od 2011 roku radny Rady Miejskiej Wrocławia. Pracował m. in. w Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury oraz Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Aktualnie zajmuje stanowisko Wiceprezydenta m. st. Wrocław.

mgr inż. Julian Malaka- Doktorant w dyscyplinie inżynieria mechaniczna ze stażem naukowym w Polsce i w Niemczech; prowadzący zajęcia na studiach MBA, podyplomowych lub dziennych w Politechnice Śląskiej, Uczelni Łazarskiego; trener centrum szkoleń inżynierskich EMT-Systems; audytor i trener audytorów ADMA (ADvanced MAnufacturing) z certyfikatami agencji Agoria, autor i redaktor merytoryczny opracowań publikowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP); prelegent podczas wydarzeń konferencyjnych i medialnych dot. rozwoju przemysłu o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym organizowanych m.in. przez FPPP, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE), fundacje, izby, parki, centra i inne jednostki działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; współtwórca (w zakresie koncepcji i zawartości merytorycznej) interaktywnych narzędzi wsparcia przedsiębiorców FPPP; autor publikacji i prelegent konferencji naukowych w obszarach technicznych; autor publikacji popularnonaukowych dot. zagadnień przemysłowych; pracownik zakładów przemysłowych.

Mariusz Muszyński- Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 2000 r. w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako Główny Specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych. Założyciel oraz główny akcjonariusz WDB S.A., Brokerska Grupa Ubezpieczeniowa, gdzie od roku 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2020 roku z sukcesem sprzedał WDB S.A. do międzynarodowej grupy PIB Group z siedzibą w Londynie, której jest udziałowcem. Od tego czasu jako CEO grupy PIB Poland, odpowiada za konsolidację rynku pośredników ubezpieczeniowych zarówno w Polsce jak i regionie CEE. Jest aktywnym inwestorem na rynku nowych technologii, w trakcie swojej kariery zawodowej współtworzył wiele polskich startupów takich jak TBULL SA, THE DUST SA, SAT REVOLIUTIONS SA, BIOCELTIX SA, QNA Technology SA, Farm Innovations SA, Green Zebras SA. Współtworzył fundusz Bridge Alfa- Kvarko ASI Sp. z o. o., którego do dnia dzisiejszego jest kluczowym partnerem. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek publicznych oraz prywatnych. Posiada zdany egzamin brokerski oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 13.

mgr Zbigniew Maćków - ukończył WA PWr (1996) i Kingston School of Architecture (1994). Założyciel obecnie 50-cio osobowego biura Maćków Pracownia Projektowa (1995). Najważniejsze nagrody: Honorowa Nagroda SARP 2020, Honorowa Nagroda SARP o/Wrocław, 2 x „Życie w architekturze”, nagroda roku SARP, 4 x Grand Prix „Piękny Wrocław”, 4 x finalista World Architecture Festival, Nagroda Województwa Śąskiego, 2 x Grand Prix DOFA, 2 x nominacja i shortlista Mies van der Rohe Award, Złoty Medal Biennale Leonardo 2009 i ponad 50 nagród w konkursach architektonicznych. Przewodniczący Rady DSOIA (2010-2018), wiceprzewodniczący KSK przy ZG SARP, uczył: PWr, UWr, Solvay Brussels School (1998-2008). Współinicjator i uczestnik projektu modelowego osiedla Nowe Żerniki, kurator architektury podczas ESK Wrocław 2016. Założyciel think tanku Gęsto (przyszłość zamieszkiwania) i startupu „diffeRent” (mieszkanie jako usługa).

Studia Master of Business Administration (MBA) dla samorządów i samorządowców

Studia podyplomowe MBA stają się odpowiedzią na potrzeby samorządu i jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym menadżerom/samorządowcom dają wiedzę o najlepszych polskich i światowych praktykach w dziedzinie rozwijania miast i regionów.

Program studiów Executive MBA dla samorządu pozwala zdobyć nowe kwalifikacje, poszerzyć horyzonty,  zrozumieć prawidłowości, mające wpływ na funkcjonowanie miasta, powiatu czy województwa.

Studia Master of Bussines Administration (MBA) skierowane do liderów samorządów to ukształtowanie profesjonalnych i nowoczesnych kadr menedżerów pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. Te nowe kompetencje dadzą efekt w postaci lepszej jakości zarządzania w samorządzie i na bardziej efektywny rozwój regionów.

Program MBA dla samorządu odpowiada na specyficzne potrzeby samorządowców, samorządowych jednostek i spółek. Te potrzeby wciąż się zmieniają, co jest widoczne w zmianach związanych z pandemią COVID 19, który dotyczy również samorządów i  publicznej.

Studia te są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego samorządu, miast, regionów zarówno na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Adresatami studiów są pracownicy i osoby zarządzające w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, miast oraz gmin, a także miejskich jednostkach (muzea, pomoc społeczna, szpital, dom kultury, ośrodek sportu i rekreacji); menedżerowie spółek; radni miejscy i wojewódzcy, szczególnie przewodniczący rad miasta, gmin, powiatów, a także szefowie komisji obszarowych; przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze lokalno-regionalnej; liderzy i menedżerowie zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego (marszałkowie województwa oraz ich zastępcy, prezydenci i wiceprezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie wraz z zastępcami, sekretarze oraz pozostali członkowie zarządów JST, a także lokalni politycy.

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA w języku polskim oraz angielskim potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania  w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz.U. z 2021, poz. 1933).

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. W zależności od liczby chętnych zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności  i utrwalające wiedzę słuchaczy. 

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Moduły tematyczne:

 

Przykładowe treści kształcenia:

1.komunikacja społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego

2. promocja miast i regionów

3. nadzór właścicielski i promocja regionów

4. praca menedżera w jednostkach samorządu terytorialnego

5. europejskie prawo administracyjne

6. prawo finansowe i sprawozdania finansowe

7. projektowanie i ewaluacja polityk i programów publicznych

8. case study - mediacje i sprawna komunikacja

9. rachunkowość i kontrola zarządcza

10. ład korporacyjny/Corporate Governance

 

Wybrani wykładowcy-praktycy

Kadrę programu Master of Bussines Administration (MBA) dla samorządów i samorządowców tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenie edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w kancelariach adwokackich, radcowie prawni, prokuratorzy, sędziowie, dyplomaci.

To m.in.:

dr Agata Kołodziejska, Prof. SAN
doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

Od 2020 profesor uczelni SAN, od 2021 - członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Rad Nadzorczy w spółkach prawa handlowego.

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, zajmuje się badaniami w zakresie prawa administracyjnego procesowego, materialnego i ustrojowego, procedur sądowo-administracyjnych i postępowania egzekucyjnego w administracji. Uczestniczka konferencji i autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Członek organizacji: Polskiego Towarzystwa Legislacji, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

dr Waldemar Szymański – prokurator, specjalista prawa karnego, zajmuje się badaniami naukowymi obejmującymi szeroko rozumianą ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawno-karnej oraz ochrony zabytkowych nieruchomości, prawno-karną ochroną znaków pieniężnych, w szczególności dolarów amerykańskich w ujęciu ich zabytkowego charakteru oraz aktualnej ochrony przed fałszowaniem a także badaniami dotyczącymi motywów i pobudek towarzyszących sprawcom czynów zabronionych.

dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny, prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, a także prawa administracyjnego w kontekście prawnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej administracji publicznej (w tym prawa żywnościowego, dostępu do informacji publicznej) oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z umowami zawieranymi zarówno na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jak i w reżimie prawa zamówień publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących dziedziczenia, zwłaszcza gospodarstw rolnych oraz szeroko pojmowanego statusu notariusza, roli organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz kwestiach odpowiedzialności podmiotów leczniczych za szeroko pojmowany błąd w sztuce lekarskiej.

mgr Beata Janik - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, od 2007 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Tomaszowie Mazowieckim obsługującą zarówno podmioty samorządowe, przedsiębiorców prywatnych, jak i osoby fizyczne. Zakres usług kancelarii to obsługa prawna, jak i zastępstwo procesowe przed wszystkim sądami i organami administracji. Wcześniej gromadziła liczne doświadczenia w pracy, w spółce z udziałem Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych, pełniąc między innymi funkcję prokurenta. Wykładowca akademicki, nauczyciel mianowany, egzaminator w zawodzie technik ekonomista, trener szkoleń unijnych, Inspektor Ochrony Danych, posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, recenzent pytań do standaryzacji z zakresu przedsiębiorczości. Autorka kliku publikacji z zakresu prawnych aspektów administracji rządowej i samorządowej, zamówień publicznych i przedsiębiorczości.
Praktyka zawodowa oraz zainteresowania naukowe i prawne obejmują szeroko rozumiane prawo samorządowe, a także prawo pracy, w tym samorządowe prawa pracy, prawo zamówień publicznych, nieruchomości, obsługa deweloperska, prawo z zakresu ochrony danych osobowych, prawo i postępowanie administracyjne, zarządzanie kadrami w jednostkach samorządu terytorialnego.

MBA Zarządzanie cyberbepieczeństwem

Program studiów MBA Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem ma na celu wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności zapewnienia podległym instytucjom bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji prawnej incydentu cyfrowego i wskazania instytucji właściwej do podjęcia dalszych działań.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu i zarządzania instytucjami publicznymi (centralnymi i samorządowymi).

Moduły tematyczne: 

Organizacja i forma zajęć: 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy. Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Przykładowe treści kształcenia:

 • Istota przestępstwa komputerowego w rozumieniu polskich regulacji karno i cywilnoprawnych
 • Cyberprzestępczość w ujęciu prawa międzynarodowego
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Przestępczość gospodarcza w cyberprzestrzeni
 • Przestępczość kryminalna w cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Obrona przed cyberatakami
 • Działania sektora prywatnego i naukowego w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego
 • Profil cyberprzestępcy
 • Usługi świadczone przez podziemie cyfrowe
 • Obrona przed atakiem socjotechnicznym
 • Współpraca międzynarodowa Policji
 • Strategia cyberbezpieczeństwa RP
 • Zarządzanie mieniem państwowym oraz kadrami w spółkach skarbu państwa
 • Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych, zarządów i dyrektorów finansowych
 • Psychologia zarządzania
 • Prawo spółek handlowych

Wybrani wykładowcy- praktycy:

kom. dr Michał Podgórski - funkcjonariusz Policji z wieloletnim stażem, wcześniej żołnierz zawodowy, wykładowca i nauczyciel policyjny, aktywny działacz w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej, absolwent WSPol w Szczytnie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, uczestnik szkoleń kierunkowych w Europejskiej Akademii Policyjnej, praktyk w obszarze cyberprzestępczości oraz funkcjonowania europejskich baz danych w zakresie współpracy policyjne

kom. Rafał Bielicki - były ekspert Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji KGP, radca prawny Komendy Głównej Policji, Wydziału Pomocy prawnej Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej, autor publikacji poruszających temat broni palnej oraz pracy pt. „Młodociani i nieletni sprawcy zabójstw”

podkom. Łukasz Olenderek - koordynator czynności dot. zwalczania zorganizowanej przestępczości o charakterze trans-granicznym w Wydziale Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, ekspert krajowy Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością Kryminalną, mówca na szkoleniach organizowanych przez CEPOL w Narodowej Akademii FBI w Quantico (USA), autor publikacji na temat fałszowania pieniędzy, handlu ludźmi i przemytu broni palnej

podkom. Maciej Litwin - absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, koordynator ds. zwalczania przestępczości około-bankomatowej oraz oszustw popełnianych metodą „na wnuczka i policjanta”, uczestnik licznych szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa seniorów, były członek Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Kielcach

*wizerunki prowadzących nie są ujawnione ze względu na pełnione przez nich stanowiska w służbach państwowych

Master of Business Administration (MBA) of Cultural Manager with Creative Arts

MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to kompendium najistotniejszych zagadnień ukierunkowanych na naukę profesjonalnego gospodarowania budżetami, formami pozyskiwania finansowania i dofinansowania projektów oraz wszelkimi wzorcami promocji i budowania opiniotwórczości… Idea oparta jest na umiejętności rozumienia i kreowania – czym jest istota dobrego „ArtProjektu”? Interdyscyplinarny charakter działań zobowiązuje absolwenta do posiadania wszechstronnej wiedzy jak i umiejętności kierowania zespołami, zarządzania projektami, a także biegłości poruszania się pomiędzy pojęciami wyższej kultury lub tzw. popkultury opartej na schematach konstruowania festiwali, eventów artystycznych, spotkań twórczych, koncertów, benefisów, spektakli… Pozyskiwania wsparcia finansowego, rozliczania wydatkowanych środków oraz planowania i organizacji przeprowadzanego wydarzenia, nagłaśniania, kontaktowania się z mediami, reklamowania i dbania o zabezpieczenie praw autorskich. Uzyskane kompetencje zdobyte podczas studiów MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to połączenie wszelkich funkcjonalności sfery umiejętnego zarządzania kulturą i poruszania się w warunkach gospodarki rynkowej. To także zrozumienie jak istotne jest inwestowanie w podwyższenie poziomu swojego profesjonalizmu i nabywanie najwyższych standardów, umożliwiających kreowanie przewagi nad konkurencją. Nasi absolwenci mogą stać się liderami w środowiskach kadry kierowniczej wyższego szczebla. MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to pojmowanie: czym w dzisiejszych czasach jest kreatywne i innowacyjne zarządzanie kulturą? Jak istotne jest pozyskiwanie wiedzy eksperckiej i poszukiwanie unikatowych rozwiązań zmieniających, edukujących oraz stymulujących mikroregiony, z których się wywodzą, oddziałując na makroregiony, a także cały kraj. To otwarcie na świat i pojmowanie czym jest globalny instytucjonalizm. MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to wybitni praktycy z wieloletnim doświadczeniem w sferze zarządzania kulturą i sztuką.

Zajęcia umożliwią naszym studentom praktyczne zrozumienie pojmowanej wiedzy i zetknięcie się z wybitnymi osobowościami, twórcami nieszablonowych projektów oraz autorytetami ze świata kultury i sztuki. MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to uprawnienia, które nabywają absolwenci do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust.1 pkt 1).


 

Opiekun merytoryczny kierunku

prof. dr hab. Artur Krajewski

akrajewski@san.edu.pl


Adresaci studiów i sylwetka absolwenta

 

MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji kieruje swoją ofertę w szczególności do kadry zarządzającej instytucjami kultury, do urzędników wyższego szczebla, do członków komisji nadzorujących podległe instytucje kultury, organizacji NGO, do osób administrujących przyznawanie funduszy oraz wszystkich tych, którzy posiadają doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Ukończenie MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to dołączenie do grona osób wyróżnionych certyfikatem potwierdzającym zdobycie kompetencji na najwyższym poziomie. To prestiż i uznanie w środowiskach kadr kierowniczych i biznesowych. To rozwinięcie potencjału do stania się świadomym liderem wykorzystującym cechy psychofizyczne oraz umiejętności społeczne i posiadane predyspozycje. To zdolność reagowania na bieżące problemy uzależnione od obecnej sytuacji związanej z polityką kulturalną, prawną, ekonomiczną czy edukacyjną w kraju. Akademia Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to elitarna kreatywność obudowana w wiedzę, doświadczenie i pewność siebie.

Moduły tematyczne:

Organizacja i forma zajęć

 • Studia trwają dwa semestry (rozpoczynają się w lutym, a kończą w styczniu) (300 h);
 • Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie w formie dwudniowych (sobotnio- niedzielnych) zjazdów, w tym 65 godzin zajęć przewidzianych w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams;
 • Forma prowadzenia zajęć: wykłady i ćwiczenia;
 • Odbycie praktyk w okresie lipiec-wrzesień (festiwale, wydarzenia cykliczne z zakresu kultury i sztuki, centra kultury) (90h);

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z każdego modułu / przedmiotu kształcenia, odbycie praktyk, napisanie przykładowego konspektu wydarzenia z dziedziny kultury i sztuki oraz pozytywny wynik z egzaminów.


 

Wybrani wykładowcy-praktycy

fot. Mateusz Smoczyński

Piotr Baron - Artysta jazzowy, wykładowca akademicki, recenzent i publicysta, autor audycji radiowych, dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Były doradca podsekretarza stanu i były zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykładał m.in. w USA na University of California Irvine, California Institute of the Arts w Los Angeles, w Turcji - na Ankara Bilkent University, w Austrii - na Kunstuniversität Graz. 
Prowadził autorski program w Polskim Radiu Wrocław i w radioJAZZ.fm. Współpracuje m.in. z „Jazz Forum”, „Wszystko co najważniejsze”; jest także autorem kilkunastu publikacji naukowych.

Wziął udział w nagraniu ponad 100 płyt, wśród których jest jedenaście płyt autorskich: "Take One" (1995), "Tango"(1996), "Blue Rain" (1997), "Bogurodzica" (2000), "Reference" (2004), "Salve Regina" (2007), "Sanctus, Sanctus, Sanctus" (2008), "Kaddish" (2011), "Jazz na Hrade" (2012), "Wodecki Jazz" (2019) i "Moniuszko Jazz" (2021). Od 35 lat znajduje się w ścisłej czołówce „Jazz Top” magazynu „Jazz Forum”. Nominowany do nagrody "Fryderyk" jako muzyk roku w 2000 r., 2004 r. i 2009 r., a w kategorii płyta roku nominację otrzymały "Bogurodzica" i "Sanctus, Sanctus, Sanctus". Jest artystą firmowym Cannonball Musical Instruments, Drake Mouthpieces i D’Addario Woodwinds. Odznaczony srebrnym i brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, medalem „Zasłużony dla Wrocławia” i „Złotą Odznaką” PSJ.

Współpracował z najwybitniejszymi artystami z Polski, Europy i USA; takimi jak: Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Henryk Majewski, Henryk Miśkiewicz, Jarosław Śmietana, Wojciech Karolak, Krzesimir Dębski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Darek „Oles” Oleszkiewicz, Piotr Wojtasik, Jan Ptaszyn Wróblewski, Bo Stief, Jasper Van’t Hof, Ray Charles, Art Farmer, James Newton, Al Porcino, Billy Harper, David Murray, Kevin Mahogany, Victor Lewis, Roy McCurdy, John Hicks, Jon Mayer, Eddie Henderson, Gary Smulyan, Marvin „Smitty” Smith, Carter Jefferson, Bobby Watson, Kei Akagi, Larry Koonse, Joe LaBarbera, Charlie Shoemake, Mark Soskin, Kevin Hays, Billy Hart, Harvie Swartz, David Friesen, Clarence Seay, Ed Schuller, John Betsch, Wadada Leo Smith, Ronnie Burrage, Greg Bandy, Malcolm Pinson, Skip Hadden, Steve McCraven, Wayne Bartlett, Carlos Johnson, Karen Edwards...

Adam Zdunek - Wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce „Marketing wydarzeń kulturalnych i sportowych”. Menedżer kultury z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania instytucjami pozarządowymi w kulturze, organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych, budowania polityki marketingowej, promocyjnej oraz komunikacji public relations. Absolwent socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1997) oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu / Franklin University.

Długoletni organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage oraz dyrektor marketingu Fundacji Tumult. Był zastępcą dyrektora ds. promocji Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, wiceprezesem Zarządu Fundacji Sztuki Świata oraz prezesem Zarządu Fundacji Uwolnij Sztukę, a także doradcą ds. promocji dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz dyrektorem Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Aktualnie jest pełnomocnikiem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, pomysłodawcą i producentem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Protonarodów, którego pierwsza edycja poświęcona została narodowi kurdyjskiemu pod nazwą „Kurdystan. Oblicza trwania”. Prowadzi działalność w zakresie reklamy, promocji i public relations. Nagrodzony Złotą odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Hirek Wrona - Wykładowca akademicki, który rozwija swoje pasje dydaktyczne, angażując studentów i młodych ludzi do procesów kreacji pozytywnej, a co najważniejsze – rozbudza w nich i wydobywa ukryte pokłady empatii.

Dziennikarz, krytyk popkulturowy, niezależny publicysta oraz DVJ, pomysłodawca i twórca pierwszych wielkich jednolicie kulturowych koncertów w Polsce – Hip-hop Opola. Wielki pasjonat nauki i wiedzy. Zwolennik praktycznego wykorzystania kultury w życiu codziennym. Jednocześnie orędownik grywalizacji i innych metod zastosowania elementów współczesnej popkulktury w biznesie. Pierwszy DVJ w Polsce i jeden z pierwszych DJ-ów w Polsce, którzy miksowali funk, soul, rap i r'n'b. W swojej kolekcji ma ponad 50 tys. wideoklipów. Szalony fan „złotej ery jazzu, rocka i rapu” oraz szlachetnego disco rodem ze Studia 54. Członek kolektywów DJ-skich: The Boomers Brothers (z DJ-em Plash1) oraz Scottish Abstainers (z DJ-em Mariano).

Człowiek mediów: 35 lat spędził w radiowej Trójce, 16 lat w Teleexpressie, 12 lat w Machinie. Był pierwszym polskim DJ-em reprezentacji Polski w piłce nożnej, gdzie – obok umiejętności typowo DJ-skich – musiał wykazać się wiedzą z budowania relacji pomiędzy różnymi środowiskami kibicowskimi przy pomocy muzyki.

Obecnie współpracuje z Polsat Sport, w którym łączy wątki muzyki, sportu, popkultury, motywacji i propaguje pozytywne przekazywanie emocji podczas imprez sportowych i kulturalnych. W Popkiller.pl, w którym jest dyrektorem artystycznym, cały czas przyświecają mu dwie idee: „I tak wygra hip-hop” oraz „Kultura hip-hop jest po to, by jednoczyć, a nie dzielić”. W radiu JAZZKULTURA prowadzi trzy audycje: JAZZFLOW o „złotej erze” jazzu, czyli latach 50-tych, GROOVEBEATS – audycję o soulu, funku i muzyce elektronicznej oraz THE MESSAGE OF RAP – z DJ-em Plash1, gdzie żartują z siebie, rapu, DJ-ingu i popkultury. Cały czas jest aktywnym DJ-em...

Prof. dr hab. Artur Krajewski - Artysta interdyscyplinarny, wykładowca akademicki od 2000 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Menedżer i animator kultury. Członek Związku Literatów Polskich. Interesuje się zagadnieniami z szeroko pojętej filozofii sztuki, psychologii i socjologii zachowań, które budują interdyscyplinarne zależności przeciwstawiane dezindywiduacji. W swoim dorobku ma dwieście akcji artystycznych i wystaw indywidualnych (m.in. Pałac Sztuk w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie). Uczestnik wielu kampanii reklamowych i społecznych oraz wieloletni ekspert konkursu na biuletyny firmowe „Agape”.

Juror projektu stypendialnego pt. „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”, organizowanego przez Telewizję Polską. Pomysłodawca i członek kapituły „Złotego artKciuka”, którego otrzymały takie osobowości jak: Jurek Owsiak (2010), Marek Żydowicz (2011), Krystyna Janda (2012), Roman Gutek (2013), Artur Rojek (2014), Marek Niedźwiecki (2015), Anna Dymna (2016), Jacek Cegiełka (2017), Łukasz Maciejewski (2018), Czesław Niemen (2019) – statuetkę odebrała Małgorzata Niemen w 80-tą rocznicę urodzin artysty, prof. Jerzy Bralczyk (2020), Tadeusz Rolke (2021), Grażyna Torbicka (2022). Przewodniczący kapituły konkursu „Genius Universitatis” organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Twórca „Akademii Wizytującej” wspierającej młodzież z małych gmin i samorządów.

Pomysłodawca i organizator Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd organizowanego od 2009 roku (w 2015 roku organizatorzy Festiwalu Miasto Gwiazd dostali nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność związaną z animacją kultury). Kurator artystyczny Edukacyjnego Festiwalu Sztuki artNoble, podczas którego odbywa się konkurs na najciekawszy dyplom w zakresie sztuk plastycznych, realizowany na publicznych uczelniach artystycznych. Przewodniczący nadzoru profesorskiego nad magazynem studenckim „Kolaż” (ASP w Warszawie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Uniwersytet Warszawski).

Nagrodzony medalem „Pro Masovia” przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejsze publikacje to: książki „Artysta czy Poppacykarz?! Czyli zezowata transcendencja kontra kolorowa źrenica Protagonisty.”, „Koniec Sztuki?!”, esej filozoficzny „Kreator” czy kontrowersyjny tomik poetycki „Bóg nie lubi głupców”. Współpracował z różnymi wydawnictwami, m.in. dziennikiem „Rzeczpospolita”, miesięcznikiem edukacyjnym „Perspektywy”.

Dr Jarosław Marek Spychała - Adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i na Universität Konstanz (Niemcy). Były dyrektor School of Form – Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Współpracował z takimi instytucjami jak: Instytut Adama Mickiewicza, Centrum Łowicka w Warszawie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Teatr Miniatura w Gdańsku. Współtwórca programu „Edukacja Do Kultury. Gdańsk”, realizowanego przez Urząd Miasta Gdańska. Ponadto: filozof, dziennikarz, animator kultury i specjalista od PR, autor metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. LEGO-LOGOS) – filozofowania za pomocą klocków (metoda stosowane jest w Polsce, Niemczech, Francji, Irlandii i Anglii).

Naukowo zajmuje się zjawiskiem przenikania religii i filozofii współczesnej oraz ich wpływem na szeroko rozumianą komunikację (komunikację marketingową, polityczną oraz na narracje filmowe czy literackie). Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje Platoński obraz Jaskini jako paradygmat komunikacji i kreatywności.

Autor publikacji, m.in: „Heracles, Jesus Christ and Lord Vader at the Crossroads. The ethical message of the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ method,”, „Die Höhle. Der Weg der Rebellen“, „Mali Rebelianci”, „Jaskinia. Droga rebeliantów”, „Eracle, Gesù Cristo e Darth Vader al bivio. Il messaggio etico del metodo LEGO-LOGOS”, „Legenda apolińska w życiu i działalności Platona”, „Herakles, Jezus Chrystus i Lord Vader na rozstajnych drogach”, „Bulletproof – platońskie przesłanie ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ”, „ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ: czytać, myśleć, mówić,”, „LEGO-LOGOS: Dlaczego Tales patrzył w niebo?”, „Orfeusz i orficy – zarys problematyki”, „Zarys historii kultu Izydy w świecie grecko-rzymskim”, „Kłopoty wyznawców Izydy na terenie Rzymu w roku 58 p.n.e.”.

Dr hab. Wojciech Lewandowski - Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał także w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Tomasza Masaryka w Brnie. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (Ohio State University). Zastępca Redaktor Naczelnej „Przeglądu Europejskiego”. Prowadzi audycje radiowe „Imaginaria” i „Art.Rockowy Świat” w Radio Bemowo FM oraz bloga Imaginaria (imaginaria.pl) poświęconego popkulturze i polityce. Specjalizuje się w badaniu reprezentacji polityki i społeczeństwa w kulturze popularnej. Do jego zainteresowań badawczych należą: problematyka społeczno-polityczna oraz ideologie polityczne w tekstach kultury popularnej; szczególnie: komiks, rock progresywny, kontrkultura lat 60-tych, literatura i film grozy, myśl polityczna i aksjologiczny wymiar polityki, polityka i kultura brytyjska.

Autor publikacji: „Małe historie, wielka polityka. Obraz Hołodomoru w komiksowym reportażu Igorta «Dzienniki ukraińskie»”, „Studia Wschodnioeuropejskie” 2022, nr 16, s. 131-148; „Values not Semantics: Captain America and Self-Reliance”, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2020, t. 33, s. 275-291; „Intertextuality and the Depiction of Ideological Conflicts: The Case of «V For Vendetta»”, „The Copernicus Journal of Political Studies” 2020, No. 2, s. 85-100; „Od faszystowskiej dystopii do anarchistycznej utopii. Idee polityczne w powieści graficznej «V jak Vendetta» Alana Moore’a i Davida Lloyda”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019; „Heavy History – Difficult History. Scottish National Myths and History Interpreted by a German Heavy Metal Band”, w: „Imaging Scottishness: European and Domestic Representations”, red. Aniela Korzeniowska, Izabela Szymańska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017, s. 217-231.

Opłaty za studia

 

Opłata rejestracyjna: 100 zł

Czesne za studia

 • opłata jednorazowa - 14 000 zł
 • II wpłaty ratalne - 7100 zł x 2 (14 200 zł)
 • VIII wpłat ratalnych - 1800 zł x 8 (14 400 zł)

Rekrutacja

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. wniesienie opłaty za rekrutację w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 5. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  1. formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  2. kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  3. kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  4. jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  5. podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

Czesne za studia

 • opłata jednorazowa - 9500 zł
 • II wpłaty ratalne - 5000 zł x 2 (10.000 zł)
 • IV wpłaty ratalne - 2750 zł x 4 (11.000 zł)

Kontakt

dr Łukasz Prysiński
Dyrektor eMBA

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

e-mail: lprysinski@san.edu.pl

Mirosław Olszewski
Koordynator ds. organizacyjnych

Społeczna Akademia Nauk

e-mail: molszewski@san.edu.pl

tel.: 501-243-316


 

Biuro Administracji
e-mail: mba@san.edu.pl

Dziekanat w Zduńskiej Woli
sprawy administracyjne 

e-mail: zdunskawola@san.edu.pl
tel.: 43 823 25 10