Studia II stopnia

Zarządzanie w Zduńskiej Woli NOWOŚĆ!!!

Po ukończeniu każdej specjalności – ze względu na uzyskane kompetencje – absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie w charakterze:

· specjalisty ds. zarządzania marką,

· konsultanta ds. zarządzania projektami,

· specjalisty ds. zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna czy bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka finansowa samorządu terytorialnego,

· doradcy ds. rozwoju firmy,

· analityka,

· product manager,

· menedżera średniego i wyższego szczebla.

Zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności: w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych oraz jednostkach administracji państwowej, w departamentach planowania i rozwoju strategicznego, w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi, działach: sprzedaży, księgowości, ekonomicznych, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, lub w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji.

Specjalności na kierunku „zarządzanie” przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mają także umiejętności zarządzania, kierowania podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.