Studia I stopnia

Zarządzanie w Zduńskiej Woli

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania

 

 

Opiekun kierunku: 

dr Paweł Trippner, prof. SAN

ptrippner@san.edu.pl

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku „zarządzanie” umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę na studiach I stopnia. Koncepcja kształcenia na studiach kierunku zarządzanie zakłada kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru zarządzania przygotowuje do pracy w podmiotach funkcjonujących zarówno w sferze biznesowej, jak i publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności oraz formę organizacyjną, gdzie kluczową rolę odgrywa człowiek i jego miejsce w organizacji oraz uwzględnia koncepcję indywidualnego podejścia do klienta narzucającą konieczność budowania strategii marketingowych dostosowanych do potrzeb klientów.

Zaprojektowane studia stanowią rzetelną podstawę, na której nasz absolwent będzie nadbudowywał swoje kwalifikacje na kolejnych etapach kształcenia, jak i przez doświadczenie zawodowe w różnych

sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej ze świadomością i otwartością na stałe doskonalenie zawodowe.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli

Specjalności

 • Zarządzanie organizacją - przygotowuje przyszłą kadrę menedżerską do kreowania i wdrażania w organizacji rozwiązań zarządczych dla optymalnego wykorzystania potencjału pracowniczego i zasobów firmy. W ramach specjalności absolwent otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, tworzenia strategii marketingowych oraz strategii działania i rozwoju organizacji funkcjonujących w obrębie struktur krajowych i europejskich. Absolwent nabywa umiejętności zarządzania personelem i zasobami materialnymi organizacji, przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstw i innych jednostek funkcjonujących we współczesnej gospodarce. Specjalność ta umożliwi absolwentom na pełnienie funkcji na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach administracji gospodarczej, w instytucjach i organizacjach sektora publicznego, a także pozarządowego. Profil ich wykształcenia pozwoli również świadczyć usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania oraz na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - student otrzymuje zaawansowaną wiedzę z zakresu uczestnictwa człowieka w organizacji, jednocześnie zostaje ukierunkowany na poznanie w zaawansowanym stopniu procesy i funkcje zarządzania ludźmi. Specjalność ma za zadanie przygotować przyszłych absolwentów do efektywnego i skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi i ich rozwojem. Wykształcona kadra uzyska kompetencje i praktyczne umiejętności w obszarze: zarządzania personelem w instytucji, przygotowania programów oceniania i motywowania pracowników, procesów selekcji i adaptacji pracowników, mediacji i rozwiązywania na tle społecznym, psychologicznym oraz kulturowym konfliktów w organizacji, identyfikowania potrzeb szkoleniowych kierowanych dla pracowników przedsiębiorstwa, a także wspieranie tworzenia kultury organizacyjnej. Kształcenie w ramach specjalności odpowiada na zapotrzebowanie rynku regionalnego i krajowego, w obszarze kompetentnej kadry zarządzającej strategicznym zasobem organizacji, jak i pełnienia autonomicznych funkcji jako menadżerów, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego, przedstawicieli działów Human Resources, a także konsultantów, trenerów biznesu czy też doradców.

Dlaczego warto?

 • Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu i bazuje m.in. na amerykańskich wzorcach nauczania
 • Studia kształcą menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie warsztatów, laboratoriów i gier symulacyjnych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • Wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki, a także brać udział w realizacji projektów badawczych
 • Zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej.

Wybrani wykładowcy-praktycy

W procesie dydaktycznym uczestniczyli jak i uczestniczą nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym oraz jednocześnie posiadający kompetencje zawodowe i reprezentujący związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przedstawiciele praktyki:

 • dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
 • dr Iwona Gawryś, prof. SANdr Iwona Gawryś, prof. SAN
 • dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
 • dr Paweł Trippner, prof. SAN
 • dr Andrzej Abramowicz
 • dr Krzysztof Chlebowski
 • dr Rafał Jóźwicki
 • dr Błażej Mielczarek
 • dr n. ekon. Mariusz Nyk
 • dr Bartłomiej Stopczyński 
 • dr Michał Turniak
 • mgr inż. Paweł Bukowski
 • mgr Wioletta Chrząszcz
 • mgr Dariusz Cieślak
 • mgr Łukasz Kubiak
 • mgr Magdalena Sosnowska