Administracja

Studenci tej specjalności otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Studia przygotowują do pracy w:

  • organach ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska, straż graniczna, służba więzienna, zakłady poprawcze, kuratorzy sądowi),
  • placówkach wychowawczych i opiekuńczych (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka),
  • diagnostycznych i terapeutycznych (ośrodki pomocy rodzinie, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla bezdomnych oraz osób z zaburzeniami zachowania i z uzależnieniami),
  • a także w innych sektorach pozarządowych (mediatorzy, dziennikarze specjalizujący się w problematyce kryminalnej i dewiacjach społecznych).

Profil absolwenta socjokryminologii

Absolwenci socjokryminologii są specjalistami w zakresie diagnozowania i analizowania zjawisk społecznych związanych z wszelkimi dewiacjami, zaburzeniami i patologiami, zachodzącymi zarówno w mikro, jak i makrospołecznościach. Poznają metody badań zachowań przestępczych, umieją określić profil ofiary i sprawcy, rozpoznać środowiskowe uwarunkowania patologii.

W analizach tych potrafią odwoływać się do wiedzy dotyczącej struktur społecznych, systemów prawnych, przemian globalnych, wielokulturowości współczesnych społeczeństw, społecznej komunikacji, zasad funkcjonowania społeczeństwa sieciowego oraz do przemian zachodzących w jednostce, jej aspiracjach, frustracjach, relacjach międzypokoleniowych i wewnątrzgrupowych.

Absolwenci potrafią ocenić działania instytucji powołanych do interwencji w sytuacjach kryzysowych, przeprowadzić wywiad środowiskowy, zebrać potrzebne informacje do przygotowania planu interwencyjnego.

Wiedzę zdobywają w wyniku studiów akademickich, ale również – w kontaktach z osobami posiadającymi bogate doświadczenie w pracy w: policji, więziennictwie, służbach specjalnych, mediach, pogotowiu opiekuńczym, domach dziecka, ośrodkach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy rodzinie i in. Absolwenci socjokryminologii są świadomymi badaczami, obserwatorami życia społecznego i uczestnikami rynku pracy.