O kierunku

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

Koncepcja kształcenia na kierunku „administracja” wpisuje się w Misję i Strategię Rozwoju Społecznej Akademii Nauk w Łodzi z uwagi na kształcenie specjalistów w zakresie administracji, w szczególności administracji publicznej, zorientowanych na potrzeby współczesnego rynku pracy co zakłada misja i strategia Uczelni. Dominujące znaczenie ma przygotowanie, zarówno konkurencyjnych jak i wrażliwych na problemy współczesnego świata i wartości ogólnoludzkie, a przede wszystkich na potrzeby społeczeństwa, odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom rynku pracy i globalnej gospodarki XXI wieku, a także wyzwaniom stawianym przed administracją, w tym administracją publiczną. Zgodnie z tymi założeniami, kształcenie na kierunku „administracja”, z uwagi na profil praktyczny – ma charakter aplikacyjny, budujący wiedzę w kontekście praktyki, co pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego specjalisty w zakresie administracji.

Specjalności

Koncepcja kształcenia na kierunku „administracja” zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności, co umożliwia dostosowywanie kształcenia do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału dotyczących zgodności z potrzebami otoczenia społecznego i gospodarczego. Studenci kierunku „administracja” w ramach studiów I stopnia mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy cztery specjalności: Administracja Samorządowa, Administracja porządku publicznego, Prawna obsługa biznesu, Prawo pracy i kadr.

Prawna obsługa biznesu
Absolwent specjalności prawna obsługa biznesu będzie posiadał wiedzę na temat:
 • form organizacyjno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorców
 • struktury przedsiębiorstwa
 • finansów przedsiębiorstwa
 • organów przedsiębiorstwa
 • zatrudniania pracowników przedsiębiorstwa
 • opodatkowania przedsiębiorstw
 • stosunków zobowiązaniowych z kontrahentami
 • podstawowych procedur sądowych w zakresie związanym z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

Absolwenci posiądą również umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, umiejętność sporządzania umów z kontrahentami, bankami ubezpieczycielami oraz umiejętność prawnej obsługi relacji z organami administracji publicznej.

Ukończenie specjalności „Prawna obsługa biznesu” pozwoli na podjęcie pracy w:
 • dziale prawnym przedsiębiorstwa,
 • kancelariach prawniczych obsługujących przedsiębiorców,
 • a także zwiększy umiejętności sprawnego zarządzania własnym przedsiębiorstwem.
Prawo pracy i kadr

Celem tej specjalności jest zapoznanie studentów z praktyką stosowania przez pracodawców prawa pracy oraz nabycie przez nich wysokich kompetencji pracownika działu kadr. Studenci poznają wiedzę i nabywają umiejętności z zakresu prawa pracy, sposobów zawierania stosunku pracy, obowiązujących systemów czasu pracy i zasad planowania i nadzorowania czasu pracy, zasad wynagradzania, odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne, zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Jest świadomy konieczności etycznego i profesjonalnego działania służb kadrowych.

Absolwent specjalności prawo pracy i kadr zdobędzie pogłębiona wiedzę z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

W szczególności przedmiotem zajęć będą zagadnienia dotyczące:
 • stosunku pracy
 • rynku pracy i pośrednictwa zawodowego
 • zasad prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej
 • obowiązków płatnika składek
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalność adresowana jest do:
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy oraz zainteresowanych wykonywaniem przyszłości funkcji dyrektorów personalnych,
 • specjalistów HR oraz innych osób zarządzających sprawami kadrowo-płacowymi,
 • pracowników sektora publicznego, w tym zwłaszcza zatrudnionych w organach administracji publicznej realizujących usługi rynku pracy.
Administracja porządku publicznego

W ramach specjalności „Administracja porządku publicznego” studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji porządku publicznego, prawa wykroczeń, przestępstw przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, utrzymania czystości i porządku w gminie, polityki społecznej, czy pracy kuratora. Absolwenci specjalności nabywają wiedzę i umiejętności przydatne w urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, a także sektorze prywatnym: w bankach, biurach i kancelariach prawnych.

Specjalność adresowana jest do osób, które w przyszłości chcą znaleźć zatrudnienie w :
 • Policji
 • Straży Gminnej
 • Urzędach Skarbowych
 • Izbach Skarbowych

Skierowana jest także do osób zainteresowanych szeroko rozumianym prawem karnym, w tym karnym skarbowym.

Przedmiotem zajęć w ramach specjalności będą również zagadnienia:
 • bezpieczeństwa publicznego
 • ochrony danych osobowych
 • podstaw kryminalistyki
 • kryminologii
 • prawa wykroczeń
 • oraz rozwiązań prawnych przyjętych w UE w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracja samorządowa

Program kształcenia specjalności „Administracja samorządowa” został przygotowany z myślą o kształceniu najbardziej poszukiwanych na rynku pracy urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej. Absolwent administracji samorządowej ma pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej oraz przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Zna pojęcie i konstrukcję prawną oraz strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce. Sprawnie orientuje się w zakresie zadań publicznych poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Poznaje instytucje mienia komunalnego jako materialną podstawę realizacji funkcji samorządu terytorialnego i procesy zgodne z prawem zarządzania mieniem komunalnym. Specjalność Administracja samorządowa wprowadza absolwentów w tematykę prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

Zagadnienia, które pozna uczestnik studium w toku kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych-wykonywania:
 • funkcji radnego,
 • członka zarządu,
 • skarbnika,
 • wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej,
 • pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym.

Dlaczego warto?

 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Przekazujemy studentom nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczymy ich także interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa.
 • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę ogólną z dziedzin prawa, ekonomii, finansów publicznych, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Wykładowcami na kierunku są wybitni specjaliści, m.in. sędziowie, w tym Trybunału Konstytucyjnego, praktycy, radcy prawni, prokuratorzy, pracownicy administracji państwowej i samorządowej.
 • Oferujemy interesujące specjalności, zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego
 • Naszą ambicją jest szkolenie nowoczesnej i kompetentnej kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu w oparciu o bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy
 • Absolwenci studiów na kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Teresa Dębowska- Romanowska – sędzia Trybunału konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia NSA
 • dr hab. Monika Bogucka- Felczak – członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
 • dr Waldemar Szymański – prokurator
 • dr Paweł Sydor – sędzia
 • dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny
 • dr Agnieszka Korzeniowska Polak – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, praktyka zawodowa w zakresie prawa administracyjnego (materialnego i procesowego)