Studia I stopnia

Administracja

Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów. Sektor publiczny potrzebuje dziś wykształconych i skutecznych menedżerów, wyczulonych jednocześnie na potrzeby społeczne i reagujących na zmieniającą się rzeczywistość społeczną.

Kierunek administracja przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych. Głównym celem oferowanych w ramach kierunku modułu profilowego zajęć jest bowiem przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową, lub inną jednostką administracji państwowej.

Specjalności

Prawna obsługa biznesu
Absolwent specjalności prawna obsługa biznesu będzie posiadał wiedzę na temat:
 • form organizacyjno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorców
 • struktury przedsiębiorstwa
 • finansów przedsiębiorstwa
 • organów przedsiębiorstwa
 • zatrudniania pracowników przedsiębiorstwa
 • opodatkowania przedsiębiorstw
 • stosunków zobowiązaniowych z kontrahentami
 • podstawowych procedur sądowych w zakresie związanym z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

Absolwenci posiądą również umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, umiejętność sporządzania umów z kontrahentami, bankami ubezpieczycielami oraz umiejętność prawnej obsługi relacji z organami administracji publicznej.

Ukończenie specjalności „Prawna obsługa biznesu” pozwoli na podjęcie pracy w:
 • dziale prawnym przedsiębiorstwa,
 • kancelariach prawniczych obsługujących przedsiębiorców,
 • a także zwiększy umiejętności sprawnego zarządzania własnym przedsiębiorstwem.
Prawo pracy i kadr

Absolwent specjalności prawo pracy i kadr zdobędzie pogłębiona wiedzę z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

W szczególności przedmiotem zajęć będą zagadnienia dotyczące:
 • stosunku pracy
 • rynku pracy i pośrednictwa zawodowego
 • zasad prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej
 • obowiązków płatnika składek
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalność adresowana jest do:
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy oraz zainteresowanych wykonywaniem przyszłości funkcji dyrektorów personalnych,
 • specjalistów HR oraz innych osób zarządzających sprawami kadrowo-płacowymi,
 • pracowników sektora publicznego, w tym zwłaszcza zatrudnionych w organach administracji publicznej realizujących usługi rynku pracy.
Administracja porządku publicznego
Specjalność adresowana jest do osób, które w przyszłości chcą znaleźć zatrudnienie w :
 • Policji
 • Straży Gminnej
 • Urzędach Skarbowych
 • Izbach Skarbowych

Skierowana jest także do osób zainteresowanych szeroko rozumianym prawem karnym, w tym karnym skarbowym.

Przedmiotem zajęć w ramach specjalności będą również zagadnienia:
 • bezpieczeństwa publicznego
 • ochrony danych osobowych
 • podstaw kryminalistyki
 • kryminologii
 • prawa wykroczeń
 • oraz rozwiązań prawnych przyjętych w UE w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Samorządowa

Absolwent specjalności samorządowej będzie posiadał poszerzoną wiedzę o ustroju, zadaniach i prawnych formach działania samorządu terytorialnego. Słuchaczom zostaną przedstawione również zagadnienia finansów lokalnych, w tym podatków samorządowych i prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, gospodarowania mieniem przez j.s.t. Uczestnicy specjalizacji poznają również zasady tworzenia prawa miejscowego, zagadnienia nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym oraz sądowej ochrony praw samorządu.

Zagadnienia, które pozna uczestnik studium w toku kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych-wykonywania:
 • funkcji radnego,
 • członka zarządu,
 • skarbnika,
 • wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej,
 • pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym.

Dlaczego warto?

 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Przekazujemy studentom nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczymy ich także interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa.
 • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę ogólną z dziedzin prawa, ekonomii, finansów publicznych, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Wykładowcami na kierunku są wybitni specjaliści, m.in. sędziowie, w tym Trybunału Konstytucyjnego, praktycy, radcy prawni, prokuratorzy, pracownicy administracji państwowej i samorządowej.
 • Oferujemy interesujące specjalności, zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego
 • Naszą ambicją jest szkolenie nowoczesnej i kompetentnej kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu w oparciu o bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy
 • Absolwenci studiów na kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Teresa Dębowska- Romanowska – sędzia Trybunału konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia NSA
 • dr hab. Monika Bogucka- Felczak – członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
 • dr Waldemar Szymański – prokurator
 • dr Paweł Sydor – sędzia
 • dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny
 • dr Agnieszka Korzeniowska Polak – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, praktyka zawodowa w zakresie prawa administracyjnego (materialnego i procesowego)