Aktualności

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

« wróć

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod nazwą „Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych”, która odbędzie się 22 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu przy Placu Wojewódzkim 3.

Do celów konferencji należy poddanie dyskusji naukowej zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście aksjologicznym i normatywnym. Dane osobowe, stanowiące obecnie znaczący komponent obrotu gospodarczego, są objęte ustandaryzowaną ochroną prawną na poziomie UE i krajowym, co nie oznacza jednak wykluczenia wszelkich wątpliwości dotyczących rozumienia systemu ochrony danych osobowych. Co więcej, obserwowane obecnie  komercyjne podejście do danych osobowych może prowadzić do powstania zjawisk niekorzystnych dla ochrony prywatności osoby fizycznej, co wymaga nie tylko działań w obrębie prawnym, lecz przede wszystkim wzmożonych wysiłków w zakresie traktowania ochrony danych osobowych w kategoriach społecznej odpowiedzialności biznesu i standardów etycznych funkcjonowania administracji publicznej.

Organizowana konferencja podejmie wskazane wątki na kanwie przepisów prawa europejskiego i krajowego regulujących ochronę danych osobowych.

Ramowy program konferencji

RAMOWY PLAN KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.:

„Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych”

Społeczna Akademia Nauk– Wydział Zamiejscowy w Sieradzu

Sieradz, 22 maja 2019 r.

 

10.00-10.50    Otwarcie konferencji

Słowo wstępne– dr hab. Monika Bogucka– Felczak, Uniwersytet Łódzki

Wystąpienia zaproszonych gości

Aksjologiczne i normatywne podstawy przetwarzania danych osobowych

Wykład wprowadzający

 

Panel I. Etyczne wyzwania ochrony danych osobowych

 

10.50-11.10    Aksjologiczne podstawy kodeksu etyki inspektora ochrony danych

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, Społeczna Akademia Nauk

11.10-11.30    Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych- aspekty etyczne

dr Marlena Sakowska– Baryła, radca prawny, Redaktor Naczelna ABI EXPERT

11.30-11:50    Aksjologiczne podstawy ochrony danych osobowych w praktyce działalności
                       sektora publicznego– dylematy etyczne w pracy urzędników państwowych

dr Adam Gogacz, Społeczna Akademia Nauk

11:50-12:10    Dyskusja

12:10-12:30    Przerwa kawowa

 

Panel II. Normatywne uwarunkowania przetwarzania danych osobowych

 

12.30-12.45    Pojęcie administratora w kontekście odpowiedzialności za realizację jego obowiązków

dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski

12.45-13.00    Praktyczne problemy przeprowadzania oceny ryzyka naruszenia prywatności

Tomasz Izydorczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

13.00-13.15    Cele monitorowania pracowników– uwagi krytyczne

dr Magdalena Kuba, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Łódzki

13.15-13.30    Prawo osoby fizycznej do usunięcia danych

dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego

13.30-13.50    Dyskusja        

13.50-14.20    Lunch

 

Panel III. Problematyka odpowiedzialności prawnej za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

 

14.20-14.35     Odpowiedzialność IOD na gruncie RODO- modyfikacje zasad naprawiania szkody
                        w zależności od stosunku prawnego łączącego Administratora z IOD

mec. Magdalena Czaplińska, Kancelaria Radców Prawnych SBC

14.35-14.50    Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie przepisów dotyczących ochrony
                        danych osobowych

 

15.05-15.20    Problematyka kradzieży tożsamości osoby fizycznej w aspekcie ochrony danych
                       osobowych

dr Kamil Czapliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

15.20-15.35    Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych

dr Piotr Mikołajczyk, radca prawny, Społeczna Akademia Nauk

15.35-16.00    Dyskusja

 

16.00               Zakończenie konferencji

Adresaci konferencji

Administratorzy, inspektorzy danych osobowych, osoby zajmujące się w praktyce stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach organizacyjnych w sferze administracji publicznej i w biznesie, środowiska naukowe i akademickie, pracownicy organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, managerowie personalni, kierownicy różnego szczebla, firmy oferujące rozwiązania techniczne wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych.

Koszty udziału

Koszt udziału do 10 maja br. wynosi 200 zł. Po 10 maja br. 250 zł.

Opłatę prosimy uiścić w terminie do 20 maja br. na poniższe konto bankowe:

ING 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko z dopiskiem: konferencja RODO Sieradz

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są referenci, zaproszeni goście, studenci SAN. Uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych korzystają z 5 % zniżki z opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Sieradzu ul. Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz lub elektronicznie e-mail: sieradz@swspiz.edu.pl

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:

dr hab. Monika Bogucka - Felczak

Sekretarz:

Mariusz Glinkowski, Dyrektor Regionalny Społecznej Akademii Nauk

Rada programowa

prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski, Dyrektor Akademickiego Centrum Rozwoju Społecznej Akademii Nauk

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk

dr Marlena Sakowska, radca prawny, Redaktor Naczelna ABI EXPERT

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Sieradzu
ul. Piłsudskiego 5
98-200 Sieradz
telefon komórkowy 604 151 995
e-mail: sieradz@swspiz.edu.pl